top of page

Turneringsreglement

Turneringsreglement for Runar Minicup, per 09. mai 2023.

Alle lag som deltar på Runar Minicup må sette seg inn i reglementet før første kamp.

Det er alltid reglement på denne siden som til enhver til er gjeldende. Reglementet kan endres uten forvarsel helt frem til cupstart. Vilkårene for påmelding er gjeldende den datoen påmeldingen er foretatt og kan ikke endres

 

§ 1. Arrangør

Runar Minicup arrangeres av IL Runar Håndball Bredde.

§ 2. Spilleregler

Runars Minicup spilles etter NFFs Lov- og kampreglement, med noen tilpasninger som fremkommer av dette turneringsreglementet.

§ 3. Turneringsform

I klassene J/G7, J/G8, J/G9 og J/G10 spilles det aktivitetsserie.
Alle lag får minimum 3. kamper, spilt på samme dag.

§ 4. Klasseinndeling

J7/G7 født 2016 eller senere

J8/G8 født 2015 eller senere

J9/G9 født 2014 eller senere

J10/G10 født 2013 eller senere
 

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Runars Minicup. Kopi av dispensasjon sendes til runarcup@gmail.com innen fristen for registrering av spillere.

§ 5. Antall spillere, innbyttere og spilletid

  • Klubben kan delta med flere lag i samme klasse.

  • Lagene kan ha ubegrenset antall spillere i troppen, men antall spillere per kamp er begrenset til 8 spillere for J/G7 og J/G8, og 12 spillere for J/G9 og J/G10.

  • For klassene J/G7 og J/G8 er det fri spillerflyt mellom lagene.

  • For klassene J/G9 og J/G10 kan benytte spillere på flere lag i samme klasse, men en spiller kan ikke spille mer enn en kamp på det andre laget. 

  • Aldersdispensasjoner gitt av Norges Håndballforbunds regioner for sesongen 2021/22 godtas. Kopi må vedlegges ved påmelding, og senest ved frist for registrering av spillere. Aldersdispensasjoner må fremvises sekretariat og motstanderlag ved forespørsel. Inntil to dispensasjoner godkjennes per lag, men kun en på banene om gangen.

  • Alle spillere premieres. 
     

§ 6. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen. Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt / benytte overtrekksvester.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Bilstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sør for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J7/G7 – J14/G14 med henvisning til NFFs regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser.

§ 7. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 8. Dommere

Det tas ikke hensyn til dommers klubbtilhørighet ved kampoppsettet, og alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 9. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 10. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 12. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 13. Forsikringer og ansvar

Runar Minicup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Runar Minicup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 14. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 15. juni får ikke refundert deltakeravgiften.

bottom of page